Одбележување на 22-ри април Денот на планетата Земја
Санија Качар одделенски раководител