Одделенски совет предметна и одделенска настава.
Zoom конференција (е-училница)