1. Се утврдува потеба за осигурување на чениците од I-IX одд.
  2. Постапката ќе се реализира со доставување на најмалку 3 понуди
  3. Финансиски средства ќе се обезбедат од родителите на учениците и истите ќе се уплатат на Агенцијата за осигурување на учениците
  4. За спроведување на постапката директорот на училиштето одреди комисија
Document 35