1. Се утрврдува потреба од фотографирање на учениците од I до IX одд и изработка на фото-алманах за учениците од IX одд.
  2. Постапката ќе се реализира со доставување на најмалку 3 понуди.
  3. Финансиски средстава ќе се обезбедат од родителите на учениците истите ќе се уплатат на фотостудиото.
  4. Финансиски средства ќе се обезбедат и уплатат од родителите на учениците.
  5. За спроведување на одлуката директорот на училиштето одреди комисија.
Document 36