Општински натпревари во футсал (машки, женски)
Преку училишните спортови, учениците можат да стекнат вештини, да го подобрат нивниот физички капацитет, да ја подигнат својата самодоверба и да генерираат здрави навики.
Gara komunale në futsal(djem, vajza).
Nëpërmjet sporteve shkollore nxënësit mundet të arrijnë shkathtësi, ta përmirsojnë kapacitetin e tyre fizik, ta ngritin vetëbesimin e tyre dhe të krijojnë shprehi të shëndetshme.