Патен, воздушен, речен и железнички сообраќај.
Одделенски наставнички Blerta Aliu – Shpetime Aliji