Патронен празник ОУ “Бора Станковиќ”- Кленике, Р.Србија, почестени и со македонско девојче.