Прикажани се два наставни часа по математика со вежби од операции со цели и рационални броеви во 6 одделение . За воведувањето на учениците им се поделува работен лист од каде се запознаваат за телевизискиот спектакл „Игри без граници”. На истиот лист е опишана модифицираната игра