Skip to content

Поздрав од ООУ” Живко Брајковски” – Бутел. Наставници: Фатон Ганиу и Еркан М…

Поздрав од ООУ” Живко Брајковски” – Бутел.
Наставници: Фатон Ганиу и Еркан Мурсели.
Наставна единица: Психомоторички способности – вежби за координација.
Përshëndetje nga SHFK “Zhivko Brajkovski”- Butel
Mësimdhënësit: Faton Ganiu dhe Erkan Murseli
Njësia mësimore: Aftësitë psikomotore – ushtrime për zhvillimin e koordinimit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *