,,Помогни ми за да ти дадам здрав живот” – Одбележување на доаѓањето на пролетта и Ден на екологија
V-2 одделение, одд. наставник Ленче Неделковска