Посета на институтот за биологија
Учениците од ООУ „Живко Брајковски“ Бутел ја посетија лабораторијата за Инвертебрата и Анимална екологија и земаа учество во работилницата „Во светот на без'рбетните животни“
Учениците имаа можност да се запознаат со различни без'рбетни животни, начинот на нивно живеење и размножување и уште многу интересни факти…