Посета на Природно научен музеј

Според годишната програма за работа по предметот биологија во осмо одд. е реализирана посета на Природно научен музеј. Целта на посетата е учениците да се запознаат со фосили од различна геолошка старост како и со класификација на различни растенија и животни.