Посета на театар со учениците од V одд. на темата „Јас сум“