Потпишан меморандум за соработка
помеѓу нашето училиште и здружение ромски деловен информативен центар во Македонија за педагошки помошник за ученици во основно образование. Целта на проектот е пружање помош на учениците за совладување на наставната програма.