По повод 11 Октомври учениците под менторсво на наставникот по историја Зоран Аврамовски ги изработија следниве презентации