По повод 15 Септември – Меѓународниот ден на демократијата, денес во просториите на Општина Бутел, градоначалникот Велимир Смилевски оствари средба со учениците од сите седум основни училишта од Општината.
Од секое основно училиште, учество земаа по двајца ученици претстставници од Ученичкиот парламент, како и наставници по предметот Граѓанско образование и директорите на училиштата. На овој отворен ден се разговараше за правата и за обврските на учениците.
“На Меѓународниот ден на демократијата отворено треба да дискутираме за иницирање на активна партиципација на учениците во создавањето на оптимални услови за нивен интелектуален напредок и продуктивен ангажман во зедницата, што за цел го има креирањето на попросперитетно општество”, рече градоначалникот Смилевски. Воедно, тој ги охрабри
учениците за да си ги бараат своите права, упорно и посветено.
Во Името на Општината, Градоначалникот Смилевски на сите ученици им подели скромни подароци.
Оваа средба се одржа со почитување на протоколите на здравствените авторитети за заштита од КОВИД-19.
************************************************
Me rastin e 15 Shtatorit – Ditës Ndërkombëtare të Demokracisë, sot në ambientet e Komunës së Butelit, kryetari Velimir Smilevski u takua me nxënësit nga të shtatë shkollat ​​fillore komunale.
Nga secila shkollë fillore, morën pjesë dy nxënës nga Unioni i Nxënësve, mësuesit e lëndës së Edukimit Qytetar dhe drejtorët e shkollave. Në këtë ditë të hapur, u diskutuan të drejtat dhe obligimet e nxënësve.
“Në Ditën Ndërkombëtare të Demokracisë, ne duhet të diskutojmë hapur fillimin e pjesëmarrjes aktive të nxënësve në krijimin e kushteve optimale për përparimin e tyre intelektual dhe angazhimin produktiv të tyre në shoqëri, me të cilën rrjedhimisht synohet të krijohet një shoqëri më e begatë,” tha kryetari Smilevski. Në të njëjtën kohë, ai inkurajoi nxënësit të kërkojnë të drejtat e tyre, me këmbëngulje dhe përkushtim.
Në emër të Komunës, Kryetari Smilevski shpërndau dhurata modeste për të gjithë nxënësit.
Ky takim u mbajt në përputhje me protokollet e autoriteteve shëndetësore për mbrojtje kundër KOVID-19.