Прва средба на менторите од 8-1 со менторираните од 5-1. Запознавање и пренесување на своето знаење.
Проект- Да, ти можеш.