ПРВИ АПРИЛ, ДЕНОТ КОГА ГИ СЛАВИМЕ ШЕГАТА И СМЕАТА е одбележан со почитување на насоките за изолација вон наставни активности.
Роза Нешова одделенски наставник во
ООУ„Живко Брајковски“Бутел,Скопје (е-училница)