ПРВИ АПРИЛ, ДЕНОТ КОГА ГИ СЛАВИМЕ ШЕГАТА И СМЕАТА е одбележан со почитување на насоките за изолација вон наставни активности.
Мирфетка Јашаровска одделенски наставник во ООУ„Живко Брајковски“Бутел,Скопје (е-училница)