Учениците со ПОП ја имале и ќе ја имаат нашата целосна поддршка и заеднички се радуваме и гордееме на секој нивен успех.
Nxënësit me nevoja te veqanta kanë pasur dhe do të kenë mbështetjen tonë të plotë dhe së bashku gëzohemi dhe krenohemi për çdo sukses të tyre.
https://play.mrt.com.mk/play/51756?fbclid=IwAR00TigtJ-coMpB_ueZv78Ks98pCRLefAAMaNIA44ZUWZnHDdGSNUvV55gs

Предизвик е да се има дете со Даунов синдром