Во служба на образованието се прилагодуваме на потребите Наставник по физика и математика Верче Петрова
(е-училница)
Демонстрација за притисок кај гасовите

Притисок кај гасовите