Skip to content

Притисок кај гасовите

Во служба на образованието се прилагодуваме на потребите Наставник по физика и математика Верче Петрова
(е-училница)
Демонстрација за притисок кај гасовите

Притисок кај гасовите

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *