Приходи и расходи за општинско-буџетска сметка – 903