Приходи и расходи за самофинансирачка сметка – 787