Проект „Градење капацитет за подобрување на занаетчиската дејност и бизнисите во Македонија“