ПРОЕКТ ,, Мултиетничка меѓукултурана соработка,,
Тема:,, Албанска култура,обичаи и носија,,
Изработи: Шпетиме Алији
Projekt
“Bashkëpunim shumetnik ndërkombëtar”

Tribunë publike “Laramania kulturore – faktori i zhvillimit”
Tema : ,,Kultura shqiptare, traditat dhe veshjet,,
Punoi: Shpetime Aliji