Проект МЦГО
Работилница: Меѓународен ден на жената 8 Март
Одговорни наставници: Весна Стајковска, Ленче Неделковска ,Весна Стојковска, Шпетиме Алији.
Proekti MCGO
Puntori- Dita nderkombëtare e gruas 8 Marsi
Mësimdhënes përgjegjës: Vesna Stojkovska, Shpëtime Aliji, Lenqe Nedelkovska,Vesna Stajkovska