Проект МЦГО
Работилница:Изработка на новогодишни честитки и новогодишни украси.
Одговорни наставници:Весна Стајковска-наставник по македонски јазик,Весна Стојковска-наставник по хемија,Ленче Неделковска-одделенски наставник,Шпетиме Алији-одделенски наставник.
Projekt MCGO
Punëtori: Punimi i uratave dhe dekorimeve për vitin e ri.
Mësimdhënës përgjegjës: Vesna Stajkovska – mësimdhënëse e gjuhës maqedone,Vesna Stojkovska – mësimdhënëse e kimisë, Lençe Nedelkovska – mësimdhënëse klasore, Shpëtime Aliji – mësimdhënëse klasore.