Работа со комјутери
Заеднички час 3-1 и 3-2 одд.
Вовед во алгоритам и совладување на алгоритамско размислување преку игра со помош на роботот Mind.
Одделенски наставници
Љиљана Атанасова
Александра Гулевска