Работилница” Здрава храна за здрави генерации”(изработка на флаери)-проект Песталоци