Разработка на методска единица преку видео лекции.
Саниа Качар наставник по географија (е-училница)