Реализација на час по музичко образование „Запознај ја традицијата и фолклорот“, промоција на традиционални инструменти.