Реализирани работилници од ученици членови на литературно-драмската секција, во склоп на проектот имплементиран од страна на Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО), а поддржан од страна на Детската фондација Песталоци.
За време на работилниците учениците меѓусебно се запознаваа, комуницираа, се почитуваа и соработуваа, а сето тоа резултираше со успешни резултати и креативно размислување.
Наставници реализатори: Весна Стајковска, Ленче Неделковска, Шпетиме Алији.
Punëtori të realizuara nga nxënës anëtar të sekcionit literaturo-dramatik,nën proektin e implementuar nga ana e Qendrës për arsimim qytetar(MCGO) dhe me përkrahje të Fondacionit për fëmijë Pestaloci.
Në punëtoritë, fëmijët u njohën mes veti, komunikonin, e nderonin njëri tjetrin dhe e gjithë kjo rezultoi me rezultate të suksesshme dhe mendime kreative.