Национална платформа за е-настава, разработка на методски единици преку видео лекции.
Елена Апостолоска наставник по математика во
ООУ„Живко Брајковски“ – Бутел,Скопје (е-училница)