Светски ден за безбедност на храна
Под мотото од нива до трпеза се одбележа светскиот ден за безбедност на храна