Светски ден на водата !
Да ја вреднуваме и цениме водата
Ајла Мустафа одделенски наставик
Dita Ndërkombëtare e Ujit-22 mars !
Vetëdijësimi i nxënësve rreth rëndësisë dhe ruajtjes së ujit !