СВЕТСКИ ДЕН НА ЗДРАВЈЕТО 7. АПРИЛ: ЗДРАВСТВЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ СО КОИ СЕ СООЧУВА СВЕТОТ!
Верче Петрова (е-училница)