Семинар за наставници по физичко и здравствено образование и одделенски наставници кој ќе ја реализираат наставата во прво одделение по предметот физичко и здравствено образование.