Сензорната соба во нашето училиште. Создадовме услови за пристапно квалитетно образование, за секое дете, каде сите деца ќе имаат еднакви шанси за опстанок и напредување. Сензорната соба ќе помогне да се унапреди вклучувањето на децата со посебни потреби во секојдневните училишни активности и ќе претставува катче за индивидуална работа со децата со попреченост согласно наставниот план.
Dhoma senzorike në shkollën tonë. Ne kemi krijuar kushte për arsim cilësor të përballueshëm, për çdo fëmijë, ku të gjithë fëmijët do të kenë shanse të barabarta për mbijetesë dhe përparim. Dhoma senzorike do të ndihmojë në promovimin e përfshirjes së fëmijëve me nevoja të veçanta në aktivitetet e përditshme shkollore dhe do të jetë një kënd për punën individuale me fëmijët me aftësi të kufizuara sipas kurrikulës.