Стручното усовршување е клучен фактор за успешен наставник. Успешно завршени обуки за аутизам.