Успешен почеток на сите ученици. Сите мора да бидеме солидарни и да покажеме разбирање во целиот овој процес. Ако сите се придржуваме до мерките полесно ќе ја поминеме оваа училишна година и на тој начин ќе се погрижиме таа да биде единствена и последна ваква.
Одд. наставник Љиљана Атанасова