Учениците од четврто одделение рецитираа и твореа за Гоце Делчев. Роза Нешова одделенски наставник
(е-училница)

[fb_vid id=”1722988741173879″]