Учениците од шесто до девето одделение, под менторство на наставничките по странските јазици кои се изучуваат во нашето училиште, направија работилница со наслов ” In the name of love”. Низ активности се објасни дека Свети Валентин е популарен празник во Англија, Франција и Германија. Беше исто така организирана и “Secret crush box”.