Учениците од 2- 2 одд, во училишниот двор, истражуваа за видови почва.
Одд наставник Мирфетка Јашароска.