Учениците од V-1 одд. со своите изработки го одбележаа 22 Март Светски ден на водата,,, Водата е извор на животот,,. Одделенски наставник Лилјана Стојановска