Учениците: Христијан Нолевски, Иван Христов, Андреј Алексов и Ердал Зеќири од 8-2 одделение уредуваа катче со изработки во рамки на Меѓународниот проект „Atom from past to present” на ETwinning, под менторство на наставникот Верче Петрова