Учество на светските денови на акција 2018
(одбележување на денот на планетата Земја)