Учество на трибината „Културна разноликост фактор за развој“ во Општина Бутел . Презантирање на дел од духовното и материалното културно наследсво со посебен осврт на обичаите и носиите на влашката, македонската, српската, бошњачката, албанската, ромската и турската култура.