Проектно учење на математика физика ментори:
Верче Петрова и Елена Апостолоска поддржани од професор др. Оливер Зајков од ПМФ