Училишниот психолог присуствуваше на предавање на тема: Механизми на насилство – агресија на дело на кое што имаше и дискусија со размена на мислење и искуства.