„Фибоначиева низа и златен пресек“
Наставници Елена Апостолоска и Верче Петрова